10ம் வகுப்பு அறிவியல் பகுதி 2

10மவகுப்பு மிணவா்களுக்கு இன்று அறிவியல் பகுதி 2 பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது வாழ்த்துக்கள் மாணவச்செல்வங்களே