மதுரை புறநகர் மேற்கு மாவட்டம் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சார்பாக அனைத்து தொழில்நுட்ப பிரிவு நிர்வாகிகளுக்கு கணினி வழங்கி மாண்புமிகு முப்பெரும் துறை அமைச்சர் அண்ணன் R.P.உதயகுமார் அவர்கள் ஆலோசனை வழங்கி சிறப்பித்த அமைச்சர் அவர்களுக்கு உசிலம்பட்டி தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சார்பாக கோடான கோடி நன்றி!!!

மதுரை புறநகர் மேற்கு மாவட்டம் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சார்பாக அனைத்து தொழில்நுட்ப பிரிவு நிர்வாகிகளுக்கு கணினி வழங்கி மாண்புமிகு முப்பெரும் துறை அமைச்சர் அண்ணன் R.P.உதயகுமார் அவர்கள் ஆலோசனை வழங்கி சிறப்பித்த அமைச்சர் அவர்களுக்கு உசிலம்பட்டி தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சார்பாக கோடான கோடி நன்றி!!!
மதுரை புறநகர் மேற்கு மாவட்டம் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சார்பாக அனைத்து தொழில்நுட்ப பிரிவு நிர்வாகிகளுக்கு கணினி வழங்கி மாண்புமிகு முப்பெரும் துறை அமைச்சர் அண்ணன் R.P.உதயகுமார் அவர்கள் ஆலோசனை வழங்கி சிறப்பித்த அமைச்சர் அவர்களுக்கு உசிலம்பட்டி தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சார்பாக கோடான கோடி நன்றி!!!
மதுரை புறநகர் மேற்கு மாவட்டம் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சார்பாக அனைத்து தொழில்நுட்ப பிரிவு நிர்வாகிகளுக்கு கணினி வழங்கி மாண்புமிகு முப்பெரும் துறை அமைச்சர் அண்ணன் R.P.உதயகுமார் அவர்கள் ஆலோசனை வழங்கி சிறப்பித்த அமைச்சர் அவர்களுக்கு உசிலம்பட்டி தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சார்பாக கோடான கோடி நன்றி!!!
மதுரை புறநகர் மேற்கு மாவட்டம் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சார்பாக அனைத்து தொழில்நுட்ப பிரிவு நிர்வாகிகளுக்கு கணினி வழங்கி மாண்புமிகு முப்பெரும் துறை அமைச்சர் அண்ணன் R.P.உதயகுமார் அவர்கள் ஆலோசனை வழங்கி சிறப்பித்த அமைச்சர் அவர்களுக்கு உசிலம்பட்டி தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சார்பாக கோடான கோடி நன்றி!!!
மதுரை புறநகர் மேற்கு மாவட்டம் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சார்பாக அனைத்து தொழில்நுட்ப பிரிவு நிர்வாகிகளுக்கு கணினி வழங்கி மாண்புமிகு முப்பெரும் துறை அமைச்சர் அண்ணன் R.P.உதயகுமார் அவர்கள் ஆலோசனை வழங்கி சிறப்பித்த அமைச்சர் அவர்களுக்கு உசிலம்பட்டி தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சார்பாக கோடான கோடி நன்றி!!!

பிப்-10 அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சார்பாக

அனைத்து தொழில்நுட்ப பிரிவு நிர்வாகிகளுக்கு இலவச கணிணி வழங்கப்பட்டது

தமிழக முப்பெரும் துறை அமைச்சர் திரு ஆர் பி உதயகுமார் அவர்கள் தல