உசிலம்பட்டி தேர்தல்முடிவை துள்ளியமாக கணித்த தமிழ்ஔி டிவி

கடந்த மார்ச்மாதம் அறிவித்த உசிலம்பட்டி தேர்தர்தல் கருத்துக்கணிப்பை மீண்டும் release 

9880029401

9159555110