தினம் ஒரு குறள் அதிகாரம் பேதமை

தமிழ் ஒளி தொலைக்காட்சியில் தினம் ஒரு குறள் வழங்கி வருகிறார் 9159555110